Veel interesse in prijsrisicomanagement

Wageningen, 17 oktober 2014. Onder de Limburgse boeren en tuinders is er veel interesse in prijsrisicomanagement. Dit blijkt uit een recent online online onderzoek onder 272 LLTB-leden. Het onderzoek is uitgevoerd door agrarisch marktonderzoeksbureau Geelen Consultancy uit Wageningen in samenwerking met de LLTB, Wageningen University en Maastricht University (beiden o.l.v. Prof. dr. ir. Joost M.E. Pennings).
 
Uit het onderzoek onder de 272 LLTB-leden blijkt dat een aanzienlijk deel (17%) van deze Limburgse agrarische ondernemers interesse heeft om deel te nemen aan ondernemersgroepen gericht op prijsrisicomanagement. Deze nieuw op te richten ondernemersgroepen hebben als belangrijkste doel om financiële risico’s aan zowel de inkoop- als verkoopzijde af te dekken. Ook worden thema’s zoals financiële innovatie binnen de sector en prijs- en marktinformatiemanagement als belangrijk aangemerkt.
 
De geïnterviewde agrariërs komen uit de akkerbouw, (glas)tuinbouw en de veeteeltsector. Een meerderheid van 52% geeft aan behoefte te hebben aan meer prijs- en marktinformatie, waarbij prijsrisicomanagement door meer dan 60% van de ondervraagden als zeer belangrijk wordt aangemerkt. Meer dan driekwart van de ondernemers is zich bewust van het gevaar van onverwachte prijsschommelingen binnen de sector. Momenteel worden deze risico’s afgedekt door bijvoorbeeld termijncontracten, maar ook middels vaste prijsafspraken met leveranciers en afnemers. Binnen dit kader is ongeveer de helft van de agrariërs geïnteresseerd in de mogelijkheid om een bepaald percentage van de winstmarge van het bedrijf voor een termijn vast te leggen.
 
De genoemde, nieuw op te richten ondernemersgroepen worden door middel van gerichte trainingen begeleid in het gebruik van diverse alternatieve prijsrisicomanagement-instrumenten. De ondernemersgroepen kunnen vervolgens uitgroeien tot coöperaties met als hoofdtaak het managen van prijsrisico’s voor de leden. Op woensdag 17 december vindt de eerste bijeenkomst plaats met de geïnteresseerde agrarische ondernemers in Baexem.
 
U kunt hier de vragenlijst bekijken die is voorgelegd aan de Limburgse agrariërs. Tik op de eerste pagina het algemeen wachtwoord ‘test’ in.
 
Bijgevoegd is een klein overzicht en duiding van een aantal vragen uit het onderzoek.
 
Ontvangt u naar uw mening voldoende prijs- en marktinformatie?  * Heeft u behoefte aan meer prijs- en marktinformatie? En zo ja, hoe belangrijk vindt u het beheer van prijsrisico’s, stijgende rentes en het vaststellen van vaste winstpercentages?
Van de 272 boeren geeft minimaal de helft (52%) volmondig aan behoefte te hebben aan meer informatie, waarbij 13% geen goed beeld heeft van de mogelijkheden, maar tegelijk niet afwijzend staat  tegenover meer informatie over markt en prijzen. Het is bijzonder interessant dit te plaatsen in het kader van het eerder genoemde wijdverbreide prijsrisico-bewustzijn (meer dan 60% van alle ondernemers acht dit van groot belang). Dit gegeven onderstreept dat dit onderwerp een rol van betekenis speelt binnen de sector.
 
Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan een nieuw op te richten ondernemersgroep met als belangrijkste doel prijsrisicobeheersing?
Van de ondervraagde boeren geeft 17% procent aan achter dit initiatief te staan, waarbij uit de akkerbouw ,varkenshouderij, vollegrondsteelt en glastuinbouw de sterkste signalen komen (meer dan de helft). Dit heeft mede te maken met de grote prijsrisico’s binnen deze sectoren, zowel bij de inkoop als verkoop.
 
Welk percentage van uw winstmarge zou u eventueel voor een jaar vast willen zetten?
Ongeveer de helft (138) van de 272 boeren geeft in dit kader aan dat men een percentage zou willen laten vastzetten. Van deze groep ziet 61% een percentage tussen 15% en 50% van de winst graag vastgeklikt, met een totaal gemiddelde van 39%. De geïnteresseerden komen hierbij vooral uit de dierlijke sector hoewel de plantaardige sector ook een aanzienlijke rol speelt. Dit is een logisch gevolg van de specialisatiefactor binnen de dierlijke sector.